EKONOMSKO - TRGOVINSKA ŠKOLA BEČEJ

 

PRAVILNIK PONAŠANJA

    

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1), člana 45 stav 3 i člana 56 stav 1 tačka1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 62/2003, 64/2003 - ispr., 58/2004 i 62/2004 - ispr.) i člana 33. Statuta škole, školski odbor, na sednici od dana 29.11.2007. godine, doneo je

 

PRAVILA PONAŠANJA
U EKONOMSKO –TRGOVINSKOJ ŠKOLI U BEČEJU I OPŠTE ODREDBE

Član 1
Ovim pravilima uređuje se ponašanje u ustanovi i odnosi učenika, zaposlenih i roditelja, kao i drugih lica koja borave u ustanovi, službenim ili privatnim poslom.

Član 2
U cilju postizanja propisanih ciljeva obrazovanja učenika i podizanja i očuvanja ugleda ustanove, zaposleni su obavezni da svojim radom i primernim ponašanjem utiču na sve ostale subjekte da se obezbedi nesmetan rad, poveća bezbednost svih, a naročito učenika, očuva školska imovina, opšta i radna disciplina u ustanovi.

Član 3
Zabranjena je upotreba podataka o ličnosti učenika i zaposlenih, van namene za koju su prikupljeni.

Zabrana diskriminacije i stranačkog organizovanja
Član 4
U ustanovi su zabranjene aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju ili diskriminišu grupe i pojedinci po osnovu rasne, nacionalne, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičke ili psihičke konstitucije, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja, kao i podsticanje takvih aktivnosti.
Pod diskriminacijom učenika smatra se svako neposredno ili posredno pravljenje razlika ili njihovo povlađivanje, isključivanje ili ograničavanje, čiji je cilj sprečavanje ostvarivanja prava, smanjenje prava ili prestanak jednakog tretmana učenika.
U ustanovi je zabranjeno fizičko nasilje i vređanje ličnosti učenika i zaposlenih.
U ustanovi nije dozvoljeno stranačko organizovanje i delovanje i korišćenje prostora ustanove u te svrhe.

Član 5
Direktor ustanove obavezan je da sarađuje sa roditeljima učenika, u skladu sa zakonom i Statutom.


II PONAŠANJE UČENIKA

Član 6

Učenik je obavezan da poštuje odredbe propisane ovim Pravilima kao i drugim aktima škole.

Član 7
Učenik je dužan da poštuje pravila školskog života i rada, pojedinačne odluke školskih organa, da se pridržava propisa i da čuva ugled učenika i škole.

Ulaz i izlaz učenika
Član 8
Radi ulaska u školu i izlaska iz škole određuju se posebni ulazi (izlazi) za učenike škole.

Član 9
Učenici dolaze u školu 10 minuta pre početka prvog časa.
Učenici koji prate nastavu pre podne dolaze u školu u 7,20 časova, a za popodnevnu smenu u 13,25 časova.

Član 10
Po dolasku u školu učenici ulaze u svoje učionice, sedaju na svoja mesta i pripremaju se za početak časa.
Ako se čas ne održava u učionici, učenici odlaze ispred prostorije u kojoj će se održati čas - nastava i tamo čekaju nastavnika.
Sa dolaskom predmetnog nastavnika učenici mogu ući u određenu prostoriju i u miru se pripremiti za početak časa.

Član 11
Ako učenik zakasni ne sme se zadržavati u hodnicima, dvorištu, sanitarnim prostorijama i drugim delovima školske zgrade, već odmah ulazi u učionicu ili drugu prostoriju u kojoj se izvodi nastava njegovog odeljenja.
Posle javljanja nastavniku i pružanja obaveštenja o razlogu zakašnjenja, po odobrenju nastavnika, učenik odlazi na svoje mesto.
Za vreme odlaska na mesto ne sme uznemiravati ostale učenike, ometati ih razgovorom, niti odgovarati na pitanja učenika zbog čega je zakasnio, već odmah treba da se uključi u praćenje nastave. Ukoliko mu je potrebno objašnjenje u vezi sa nastavom, obratiće se nastavniku.

 Član 12
Dežurni učenici (redari) i dežurni učenik škole, dolaze u školu pet minuta pre ostalih učenika. Odeljenjski starešina u svom odeljenju određuje po dva redara sa spiska učenika (prozivnika) koji dužnost redara obavljaju u trajanju od nedelju dana.
U zgradi škole,  hodniku u prizemlju  dežura po jedan učenik u svakoj smeni. U dežurstvo se uključuju učenici iz svih odeljenja prema unapred sačinjenom rasporedu.    

Redari su dužni da:

- pregledaju učionicu po dolasku u školu, pripreme pribor i ostala nastavna sredstva potrebna za rad,
- prijavlje odmah štetu koju ustanove prilikom dolaska u učionicu, kao i onu štetu koja se učini za vreme nastave, odmora ili po završenoj nastavi, pre odlaska kući,
- za vreme odmora čuvaju stvari učenika, provetravaju učionicu i obavljaju ostale poslove neophodne za početak narednog časa,
- donose nastavna sredstva, učila i pribor po nalogu predmetnog nastavnika,
- prijavljuju nastavnicima odsutne učenike radi evidentiranja,
- poslednji napuštaju učionicu, ustanovljavaju ispravnost inventara, gase svetlo, zatvaraju prozore i prikupljaju eventualno zaboravljene stvari učenika, koje predaju dežurnom osoblju škole,
- vode računa o čistoći i redu u učionici,
- obavljaju i druge poslove po nalogu odeljenjskog starešine ili predmetnog nastavnika.

Član 13
Dežurni učenik škole dolazi u školu 10 minuta pre početka prvog časa.
Dežurni učenik škole je dužan da:
- uredno vodi evidenciju ulaska i izlaska stranih lica u školsku zgradu prema zahtevima koji su definisani evidencijom,
- u toku trajanja nastave prošeta hodnicima škole kao i dvorištem škole,
- evidentira svaku uočenu promenu i o tome obavezno odmah obaveštava dežurnog nastavnika ili pomoćnika direktora a u njihovoj odsutnosti direktora ili sekretara škole,
- svoju dužnost obavlja do završetka poslednjeg časa po rasporedu.   

Član 14
Dežurni nastavnici dolaze u školu 15 minuta pre početka prvog časa, a ostali deset minuta pre početka svog časa.
Ako nastavnik zakasni i ne dođe na čas pet minuta od početka časa, dežurni učenik (redar) obaveštava o tome direktora ili njegovog pomoćnika, a ako njih nema – sekretara, pedagoga, psihologa ili nekog nastavnika.
Do dolaska nastavnika ili njegovog zamenika, učenici ostaju u učionici i u miru se pripremaju za taj čas.
Ako nastavnik ne dođe, a zamena se ne može obezbediti, učenici ostaju u učionici i pripremaju se za naredni čas.
Do kraja časa učenici ne smeju napuštati svoja mesta i učionicu.
Redari su obavezni da vode računa o disciplini.
Samovoljno napuštanje učionice nije dozvoljeno i podleže izricanju odgovarajuće mere.

Početak i završetak nastave
Član 15
Početak i završetak časa, kao i vreme ulaženja u školsku zgradu i učionice objavljuje se zvonjenjem, prema utvrđenom rasporedu.
Između časova predviđeni su odmori u trajanju od 5 minuta sem velikog odmora od 15 minuta između trećeg i četvrtog časa.
Za vreme svih odmora, izuzev odmora koji traje 15 minuta, učenici po pravilu ostaju u učionici i pripremaju se za naredni čas, a po potrebi izlaze i vraćaju se u učionicu. 
Učenici mogu izaći iz učionice i iz zgrade, odnosno dvorišta samo za vreme trajanja odmora od 15 minuta.
Za vreme odmora učenici su dužni da održavaju disciplinu, da čuvaju školsku imovinu i da vode računa o svom ugledu i ugledu škole.
Za vreme odmora dežurni učenici (redari) treba da otvore prozore, obrišu tablu, pripreme pribor za izvođenje nastave na sledećem času.
Pre povratka učenika sa odmora redari su dužni da zatvore prozore.

Član 16
Po završetku nastave učenici napuštaju školsku zgradu i dvorište.
Izu zetno, učenici mogu ostati u zgradi, ako je to predviđeno planom rada škole.

Član 17
Učenici prilikom odlaska iz škole odnose sve svoje stvari.

Odsustvovanje učenika sa nastave
Član 18
Odsustvovanje učenika sa pojedinog časa odobrava predmetni nastavnik. Odsustvovanje učenika sa nastave u toku dana odobrava odeljenski starešina.
Roditelj, odnosno staratelj je dužan odmah opravdati izostanak od jednog dana, a najkasnije u roku od tri dana od dana izostanka.
Kada se radi o izostanku sa nastave dužem od jednog dana, roditelj,odnosno staratelj učenika je dužan da odeljenskom starešini lično dostavi lekarsko uverenje odnosno potvrdu, najkasnije u roku od sedam dana po povratku učenika u školu.
Protekom roka iz stava 2. i 3. ovog člana izostanci se smatraju neopravdanim i odeljenski starešina je dužan da ih kao takve evidentira u dnevnik rada, izrkne odnosno predloži nadležnom organu škole izricanje određene mere i o tome obavesti roditelja, odnosno staratelja učenika.   


III PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST UČENIKA

a) Prava učenika
Član 19
Ustanova je dužna da obezbedi prava učenika u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dalje: Zakon) i drugim posebnim zakonima, Statutom i drugim opštim aktima škole.
Škola je dužna da obezbedi ostvarivanje prava učenika, a naročito pravo na:
1) kvalitetan obrazovno-vaspitni rad;
2) uvažavanje ličnosti;
3) svestrani razvoj ličnosti;
4) zaštitu od diskriminacije i nasilja;
5) blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;
6) informacije o njegovim pravima i obavezama;
7) podnošenje prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja;
8) slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta;
9) učestvovanje u radu organa škole, u skladu sa Zakonom;
10) pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko njegova prava nisu ostvarena.

Ako smatra da mu je neko pravo uskraćeno, odnosno povređeno, učenik može zatražiti pomoć odeljenskog starešine, pedagoga, odnosno psihologa, a zaštitu tog prava od direktora ili pomoćnika direktora.
Pravo učenika je da podnese prijavu direktoru škole u slučaju neprimerenog ponašanja zaposlenih prema učeniku, u roku od 15 dana od nastupanja slučaja i o njegovoj prijavi odlučuje direktor škole u skladu sa Zakonom.
Zaposleni u ustanovi dužan je da prijavi direktoru, odnosno organu upravljanja kršenje prava učenika.

b) Obaveze i odgovornosti učenika
Član 20

Obaveze učenika utvrđene su Zakonom ili opštim aktom škole, u skladu sa Zakonom i za njih učenik je dužan da odgovara, na način i po postupku koji su za to utvrđeni Zakonom, posebnim zakonima, Statutom i drugim opštim aktom škole.
Učenik ima obavezu da:
1) redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze;
2) se pridržava ovih pravila, odluka direktora, nastavnika i ostalih organa škole;
3) savesno radi na usvajanju znanja, veština i vrednosti propisanih školskim programom;
4) ne ometa izvođenje nastave i ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;
5) poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
6) blagovremeno pravda izostanke;
7) čuva imovinu škole i čistoću i estetski izgled školskih prostorija;
8) vodi računa o svojim odevnim predmetima, priboru i opremi, a posebno za vreme trajana   školskog odmora;
9) se pristojno ponaša i kada nije u školi
 
Član 21
Učenik čuva od oštećenja i uništenja đačku knjižicu, svedočanstvo i druge javne isprave koje izdaje škola.
Dopisivanje ili prepravljanje podataka u školskoj evidenciji ili ispravama koje izdaje škola podeže disciplinskoj odgovornosti.
Učenik je dužan da roditelju, odnosno staratelju da na uvid đačku knjižicu u koju odeljenski starešina unosi obaveštenje, uspeh, vaspitno-disciplinsku meru i drugo.
Učenik može da odgovara samo za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana posebnim zakonom ili opštim aktom.
Učeniku je zabranjeno da:
- unosi oružje, oruđe i druga sredstva kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno naneti šteta školskoj i ličnoj imovini;
- puši u prostorijama škole;
- unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkotička sredstva i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom;
- samovoljno rešava međusobne sukobe upotrebom oružja, oruđa i fizičke sile;
- koristi pejdžer i mobilni telefon za vreme održavanja nastave i drugog oblika rada;
- samovoljno napušta čas i druge aktivnosti u kojima kao učenik učestvuje;
- ulazi u zbornicu i druge službene prostorije bez poziva i odobrenja;
- zadržava se u hodnicima škole za vreme časa;


IV ODNOSI MEĐU UČENICIMA
Član 22

Odnosi među učenicima zasnivaju se na međusobnoj saradnji i pomoći, drugarstvu, prijateljstvu, uvažavanju i poštovanju ličnosti i pristojnom ophođenju.
Međusobne nesporazume i sukobe učenici rešavaju u okviru odeljenske zajednice, uz posredovanje odeljenjskog starešine, psihologa, odnosno pedagoga ili dežurnog nastavnika.
Učenici su dužni da se pristojno ponašaju prema nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi.
Međusobne nesporazume i sukobe učenika i nastavnika rešava direktor škole u saradnji sa školskim psihologom, odnosno pedagogom.
Učenik koji se neprimereno, grubo, agresivno i nekulturno ponaša prema učenicima, zaposlenima i trećim licima, podleže disciplinskoj odgovornosti, u skladu sa Zakonom i Statutom škole.
Član 23
Ponašanje starijih i fizički jačih učenika prema mlađim, slabijim, bolešljivim i učenicima - deci bez roditeljskog staranja treba da bude takvo da im ublaži njihovo stanje, a naročito adaptacione probleme i teškoće u socijalnim kontaktima.


V LIČNI IZGLED UČENIKA
Član 24

Učenici su dužni da u školu dolaze uredni i pristojno odeveni.  podšišani i obrijani.
Učenicama je zabranjeno da dolaze u školu razgolićenih ramena i drugih delova tela, neprimerenog dekoltea, u pretesnoj, prekratkoj i providnoj odeći.
Šminka ne sme biti napadna, nokti moraju biti uredni , čisti i umereno dugi.
Učenici (dečaci) dolaze u školu sa pristojnim frizurama i obrijani.
Na nastavu nije dozvoljeno dolaziti u šorcu, papučama, japankama.
U školu nije dozvoljeno nositi skupoceni nakit i druge skupocene predmete.
Učenici određenih obrazovnih profila kod kojih se zahteva posebna radna uniforma, dužni su istu nositi u dane obavljanja praktične nastave.
Učenici koji pristupaju polaganju maturskog, odnosno završnog ispita, i dodeli diploma, svojim ponašanjem, izgledom i ličnom higijenom treba da doprinesu značaju tog zbivanja i ugledu škole. 


VI PRAVA I OBAVEZE UČENIKA U VEZI SA ZAŠTITOM NA RADU
Član 25

Učenik ima prava i obaveze, u vezi sa zaštitom na radu:
- da se pre početka rada u kabinetima, odnosno kantini za praksu, i drugim mestima gde može doći do povrede, upozna sa odredbama pravilnika o zaštiti na radu učenika i zaposlenih i merama zaštite na radu,
- da bude upoznat sa opasnostima na radu,
- da se služi ličnim zaštitnim sredstvima i ličnom zaštitnom opremom za odgovarajuće poslove, da ih namenski koristi i sa njima pravilno rukuje i održava u ispravnom stanju,
- da poslove koje obavlja vrši sa potrebnom pažnjom, radi obezbeđenja svog, kao i života i zdravlja i drugih učenika i zaposlenih,
- da prijavi ako ima neki zdravstveni nedostatak ili boluje od bolesti koja se ne može običnim pregledom ustanoviti, a može imati uticaja na njegovu bezbednost ili bezbednost drugih,
- da odgovorno lice odmah obavesti o kvarovima koje je prouzrokovao ili ih je primetio, a koji bi mogli da ugroze bezbednost učenika i zaposlenih,
- da odbije izvođenje nastave ako mu preti neposredna opasnost po život ili zdravlje zbog toga što nisu sprovedene odgovarajuće mere - sve dok se ti nedostaci ne otklone.

VII UČEŠĆE UČENIKA I ZAPOSLENIH U PROTIVPOŽARNOJ ZAŠTITI
Član 26

Radi očuvanja života učenika i zaposlenih i imovine škole, učenici i zaposleni se osposobljavaju za rukovanje uređajima, opremom i drugim sredstvima namenjenim za gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine.

Član 27
Osposobljavanje učenika i zaposlenih sprovodi škola uz saradnju i stručnu pomoć vatrogasnih ili drugih za to osposobljenih organizacija.

Član 28
Učenici i zaposleni obavezni su da sprovode propisane protivpožarne mere, a naročito:
- da se upoznaju sa požarnim opasnostima i da stalno sprovode mere za zaštitu od požara,
- da, kada primete požar, najhitnije obaveste zaduženog za poslove protivpožarne zaštite, kao i da učestvuju u gašenju požara.


VIII ZABRANA PUŠENJA I UNOŠENJA EKSPLOZIVNOG MATERIJALA
Član 29

Zabranjeno je pušenje u školskoj zgradi, u prostorijama u kojima se obavlja vaspitno-obrazovna delatnost, u zbornici škole i u školskoj kantini.
Za zaposlene, nastavnike – pušače obezbeđena je posena prostorija.

Član 30
Zabranjeno je unošenje u školsku zgradu i dvorište eksplozivnog materijala, oružja, kama, bodeža, kao i drugih opasnih stvari.

IX OBEZBEĐENJE IMOVINE ŠKOLE
Član 31

Inventarski predmeti:računari, nastavna sredstva, učila, kao registraturski materijal (skice, projekti i dr.), ne smeju se iznositi iz škole bez odobrenja direktora ili drugog ovlašćenog radnika (sekretara).

Član 32
Po završetku radnog vremena svi pečati, štambilji, žigovi, vrednosni papiri, kao i ostali registraturski materijal moraju biti zaključani i obezbeđeni.
Naročito se obezbeđuju dnevnici rada i ostala evidencija o učenicima i zaposlenima.
Po završetku rada kase, ormari, plakari, stolovi, sve prostorije i školska zgrada, obavezno se zaključavaju.
U cilju obezbeđenja zgrade i školske imovine, u školi je postavljen video nadzor.


X VREME RADA SEKRETARIJATA I BIBLIOTEKE SA UČENICIMA
Član 33

Sekretarijat škole prima učenike svakog radnog dana u vremenu od 11,30 do 13,30 časova.
Eventualni sporovi između osoblja sekretarijata i učenika prijavljuju se direktoru, odnosno pomoćniku direktora škole, koji preduzima neophodne mere da okonča spor. Po potrebi pokreće se disciplinski postupak.

Član 34
Obaveštenja učenicima škole daju se preko školske razglasne stanice, po pravilu, za vreme odmora, ili na drugi pogodan način (oglasna tabla i knjiga saopštenja).
Sredstva oglašavanja mogu da koriste i učeničke organizacije, uz prethodnu dozvolu direktora škole.

Član 35
Biblioteka škole radi sa učenicima svakog radnog dana u vremenu koje pokriva obe nastavne smene.
Radno vreme biblioteke ističe se na oglasnoj tabli u zbornici, hodniku škole i na ulaznim vratima školske biblioteke.


XI PRIJEM I KRETANJE STRANACA I DRUGIH LICA U ŠKOLI
Član 36

Dolazak i poseta stranih državljana mogući su samo po odobrenju direktora škole, uz prethodno dobijeno odobrenje nadležnog državnog organa.

Član 37
Strani državljanin (u daljem tekstu: stranac) ne može ući u zgradu škole pre nego što bude prijavljen direktoru škole.

Član 38
Direktor škole ili lice koje on odredi, prati stranca u obilasku škole, a ako stranac ostaje duže određuje zaposlenog koji će se o njemu starati za vreme dolaska i posete školi.

Član 39
Direktoru škole prijavljuje se svako neprijateljsko i nedozvoljeno ponašanje stranca.

Član 40
Za vreme boravka u školi stranci su dužni da se pridržavaju zakona, drugih propisa i odluka škole, (npr. koje se odnose na čuvanje državne, poslovne, službene i profesionalne tajne i sl.)

Član 41
Građanina i predstavnika drugih organizacija koji dolaze u školu po ličnom ili službenom poslu - dežurni učenik upućuje, odnosno odvodi u odgovarajuću službu škole.
Po završetku posete dežurni prati stranku do izlaza iz školske zgrade.

Član 42
U školu se van radnog vremena može ulaziti samo uz prethodnu najavu dežurnom zaposlenom ili učeniku škole.

Član 43
Zabranjen je boravak i kretanje zaposlenih u prostorijama škole posle radnog vremena, osim ako se ne radi o produženom radu ili ako je zaposleni došao i ostao da obavi određeni posao, po prethodnom nalogu, odnosno odobrenju direktora škole.

Član 44
Po završetku posla zaposleni je dužan da se javi dežurnom prilikom izlaska iz školske zgrade.
Odlazak se evidentira u odgovarajućoj evidenciji poseta i boravka zaposlenih u školi.

Član 45
Grupne posete školi dozvoljene su samo po odobrenju direktora škole.

Član 46
Ako učenička organizacija želi da održi posle nastave sastanak ili da razvija neku drugu aktivnost, treba da se obrati direktoru ili pomoćniku direktora, odnosno sekretaru škole, radi dobijanja saglasnosti i obaveštenja dežurnog zaposlenog, odnosno učenika.

XII PRAVILA PONAŠANJA NASTAVNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIH U ŠKOLI
Član 47

Dužnosti nastavnika su da:
-stručnim znanjem osigura postizanje propisanih ciljeva i zadataka uvažavajući predznanja i posebne mogućnosti učenika;
- dolazi u školu najkasnije 10 minuta pre početka nastave i drugih oblika rada;
- odlazi na vreme na časove;
- radi blagovremenog organizovanja zamene na vreme obavesti o svom izostajanju: direktora škole, pomoćnika direktora ili sekretara škole ;
- koristi opremu i inventar škole, kao i ostali potrošni materijal samo u službene svrhe;
- pribavi odobrenje direktora škole za iznošenje važnih dokumenata škole, kao i drugih nastavnih sredstava;
- dolazi na nastavu prikladno odeven i da svojim izgledom vaspitno deluje na učenike;
- poštuje raspored dežurstva koji mu odredi direktor;
-prijavi nabavljanje i upotrebu alkoholnih pića i narkotičkih sredstava od strane učenika i zaposlenog;
-savesno vodi potpunu i blagovremenu evidencuju;
-čuva imovinu škole od uništenja i oštećenja;
-spreči skrivanje, uništenje, oštećenje i iznošenje evidencije, odnosno isprave škole;
-učenicima, roditeljima, odnosno starateljima da na uvid rezultate provere znanja.   

Član 48
Nastavniku je u školi zabranjeno da:
- unosi oružje, oruđe i druga sredstva kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti život učenika i zaposlenih, odnosno naneti šteta školskoj i ličnoj imovini;
-ugrožava i povređuje fizički ili psihički integritet učenika (fizičko i psihičko kažnjavanje, moralno, seksualno ili na drugi način zlostavljanje);
-vređa učenike, roditelje, odnosno staratelje i zaposlene;
-izražava nacionalnu, versku, rasnu i polnu netrpeljivost;
- puši u prostorijama škole, osim u za to određenim mestima;
- unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkotička sredstva i druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom i da podstiče učenike na njihovu upotrebu;
- samovoljno rešava međusobne sukobe upotrebom oružja, oruđa i fizičke sile;
- koristi pejdžer i mobilni telefon za vreme održavanja nastave i drugog oblika rada.